ّ
خانه » مقالات » واکاوی نشانگان مدیریتی در آیه “لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّ نْ أَنفُسِکُمْ”

واکاوی نشانگان مدیریتی در آیه “لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّ نْ أَنفُسِکُمْ”
وبلاگ

نویسنده:فرانک موسوی

چکیده
مدیران اسلامی به مدد ارزش های الهی و انسانی، استراتژی های خود را ترسیم میکنند و در حقیقت، ارزش های الهی و انسانی، جهت دهندۀ عملکرد مدیران اسلامی هستند. مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی مؤلفه های مدیریتی، مبتنی بر رویکرد ینظر ۀ داده بنیاد با استناد به آیۀ 128 رسو ۀ توبه به روش تطبیقی صورت پذیرفت. رویکرد پژوهش، کیفی و از روش ینظر ۀ داده بنیاد استفاده شده است. برای گردآوری داده های کیفی، با 12 نفر از متخصصان مدیریت و روحانیون آشنا به دانش مدیریت مصاحبه صورت پذیرفت. نمونهگیری به صورت هدفمند انجام پذیرفت. روش نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته، نشانگان مدیریت اسلامی با تأکید بر مؤلفه های مدیریت رسو ۀ توبه، آیۀ 128 شناسایی شده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل مدیریت اسلامی با تأکید بر آیۀ 128 از رسو ۀ توبه در قالب (6) مقولۀ اصلی شرایط علی، پدیدۀ محوری (مدیریت قرآنی: شامل(5) مقولۀ اصلی شامل: (مدیر از جنس مردم باشد، مدیر از رنا احتی مردم رنا احت شود، مدیر برای خدمت به مردم حریص باشد، مدیر نسبت به همۀ مردم رحمت داشته باشد، مدیر نسبت به همکاران و ارباب رجوع رحیم باشد)، راهبردها، شرایط واسط های، شرایط مداخله گر و پیامدهای مدل مدیریت قرآنی، جهت بهره برداری در سازمانها ارائه گردید.

دیدگاه شما

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد.

  • اطلاعات مطلب
  • تاریخ انتشار : 30 بهمن 1401
  • بازدید : 2 بازدید
  • تعداد نظرات : بدون نظر
  • نویسنده : روابط عمومی
  • دسته: مقالات
    preloader