ّ
خانه » مقالات » نقش سرمایه فرهنگی امام خمینی (ره)  در انقلاب اسلامی ایران

نقش سرمایه فرهنگی امام خمینی (ره)  در انقلاب اسلامی ایران
وبلاگ

نویسنده: مجید استوار

انقلاب اسلامی ایران یکی از آن وقایع تاریخی بزرگ است که با نام و منش امام خمینی (ره) پیوند خورده و بدون شناخت آن نمی توان همه ي ابعاد این انقلاب را واکاوي کرد. براي بسیاري از ناظران و پژوهشگران انقلاب، این پرسش وجود دارد که چگونه شخصیتی سالخورده توانست در باور مـردم ایران این چنین نفوذ یابد و با ویژگی هاي منحصربه فرد، اذهان ایرانیان را متحول سازد؟ این مقاله با هدف درك ابعاد نفوذ فراگیر امام (ره) در اذهان ایرانیان، نیازمند شناخت دقیق مختصـات فکـر ي و ابعاد سرمایه فرهنگی وي می باشد. بدین منظور این نوشتار با بهره گیري از تئوري سرمایه ي فرهنگی پیر بوردیو و کاربست روش جامعه شناسی پدیدارشناسی، نشـان مـی دهـد  ویژگـی هـا ي زبـانی و فرهنگی امام (ره) از یکسو و مختصات میدان سیاسی ایران از سوي دیگر، در شکل گیري مشروعیت فراگیر امام (ره) نزد مردم و گروه هاي سیاسی نقش به سزایی در انقلاب اسلامی داشت .یافته هـا ي تحقیق حاکی از آن است که امام (ره) با کاربرد عناصر اسـلامی – شـیعی در مقابـل سیاسـت هـا ي تجددگرایانۀ رژیم پهلوي، نسبت به بسیج سیاسی ایرانیان در حمایت از باورها و ایـده هـا ي انقـلاب آفرین مبادرت کردند.

دیدگاه شما

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد.

  • اطلاعات مطلب
  • تاریخ انتشار : 19 دی 1401
  • بازدید : 6 بازدید
  • تعداد نظرات : بدون نظر
  • نویسنده : روابط عمومی
  • دسته: مقالات
    preloader