ّ
خانه » مقالات » بررسي و تبيين نقش عشاير استان ايلام در پيشبرد راهبردهاي دفاعي در دفاع مقدس

بررسي و تبيين نقش عشاير استان ايلام در پيشبرد راهبردهاي دفاعي در دفاع مقدس
وبلاگ

نویسنده: مرتضي‌اکبری

چکيده
پیشینه‌ايلات‌و‌سلسله‌هايي‌که‌تا‌عصر‌پهلوی‌با‌اتکا‌بر‌قدرت‌ايلي‌و‌تبار‌خويش‌بر‌ايران‌حکومت‌مي‌کرده‌اند‌نشان‌مي‌دهد‌که‌عشاير‌نیروی‌اصلي‌‌در‌جنگ‌با‌دشمن‌و‌حراست‌از‌مرزها‌حراست‌بوده‌اند.‌در‌جنگ‌تحمیلي‌هشت‌ساله‌عراق‌علیه‌ايران)‌1359‌تا‌1367‌ه.ش(‌علاوه‌بر‌رزمندگان‌اعم‌از‌سپاه‌پاسداران،‌ارتش‌جمهوری‌اسلامي‌ايران،‌بسیج،‌ژاندارمری‌و‌نیروهای‌کمیته‌انقلاب‌اسلامي‌که‌در‌جبهه‌ها‌با‌دشمن‌مي‌جنگیدند‌و‌از‌مرزهای‌ايران‌دفاع‌مي‌کردند،‌اقشار‌مختلف‌جامعه‌با‌شیوه‌ها‌و‌روش‌های‌گوناگون‌حضور‌فعال‌داشته‌و‌نقش‌آفريني‌کرده‌اند.‌عشاير‌يکي‌از‌اين‌قشرها‌بودند‌که‌با‌حمايت‌های‌خود،‌زمین‌تقويت‌روحیه‌رزمندگان‌را‌در‌جبهه‌ها‌فراهم‌کردند‌.عشاير‌با‌ويژگي‌های‌جمعیت‌زياد،‌کوچرو‌بودن‌و‌جا‌به‌جا‌شدن‌و‌ساختار‌سلسله‌مراتب‌ايلي‌از‌اهمیت‌زيادی‌برخوردار‌هستند.‌عشاير‌استان‌ايلام‌نیز‌از‌اين‌ويژگي‌های‌برخوردارند.‌با‌توجه‌به‌بافت‌عشايری‌موجود‌در‌استان‌ايلام‌اين‌مقاله‌درصدد‌پاسخ‌‌به‌اين‌پرسش‌است‌که‌نقش‌عشاير‌استان‌ايلام‌در‌جنگ‌تحمیلي‌چه‌بوده‌است‌و‌اين‌نقش‌چگونه‌و‌با‌چه‌روش‌هايي‌ايفا‌شده‌است؟‌مقاله‌حاضر‌با‌روش‌توصیفي‌–‌تحلیلي‌به‌تبیین‌اين‌نقش‌پرداخته‌و‌با‌واکاوی‌اين‌موضوع‌و‌بررسي‌منابع‌و‌مصاحبه‌های‌انجام‌شده،‌به‌اين‌نتايج‌رسیده‌که‌عشاير‌اين‌استان‌با‌انجام‌اقداماتي‌مانند‌تولید‌فراورده‌های‌دامي،‌کمك‌های‌مالي‌و‌غیرمالي‌به‌جبهه‌ها،‌اعزام‌نیرو‌به‌جبهه‌ها،‌شرکت‌در‌عملیات‌و‌حضور‌در‌مناطق‌جنگي،‌در‌تقويت‌اقتصاد‌کشور‌و‌روحیه‌رزمندگان‌در‌جبهه‌ها‌نقش‌قابل‌توجهي‌داشته‌اند‌. ‌

دیدگاه شما

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد.

  • اطلاعات مطلب
  • تاریخ انتشار : 30 بهمن 1401
  • بازدید : 2 بازدید
  • تعداد نظرات : بدون نظر
  • نویسنده : روابط عمومی
  • دسته: مقالات
    preloader